Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

BASC-3 - Kommande produkt

Behavior Assessment System for Children, Third Edition

Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus, 2015

Typ av test: Skattningsskalor för att ge en bild av olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga
Språkversion: Svensk version, 2019
Åldersintervall: 6–19 år
Administrering: Individuell eller grupp
Tidsåtgång: 20–40 minutter
Behörighet: Leg. Läkare, Leg. Psykolog

Den svenska versionen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition – BASC-3 utgörs av en samling skattningsskalor som – genom att integrera information och perspektiv från flera källor – tillsammans syftar till att ge en både bred och djup bild av olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Fokus ligger på problembeteenden och olika typer av psykiatrisk problematik, men även starka sidor belyses. Områden som täcks är bland annat:

 • Aggression
 • Atypiskt beteende
 • Depression
 • Hyperaktivitet
 • Inlärningssvårigheter
 • Somatisering
 • Undvikande beteende
 • Uppförandeproblem
 • Uppmärksamhetsproblem

BASC-3 är enkelt att administera via vår digitala plattform - Q-Global. Resultatsammanställningen gör det möjligt att jämföra resultat mellan olika respondenter; lärare, föräldrar och barnet själv. Det går också att jämföra resultat över tid, för att exempelvis utvärdera behandlingseffekter. En annan fördel med den digitala administreringen är att resultaten blir tillgängliga direkt efter att efter administreringen slutförts.

BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett stratifierat urval som avspeglar normalpopulationen i Sverige, Norge och Danmark.

Användningsområden

BASC-3 lämpar sig för användning inom skolhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen eller varhelst en bättre förståelse för barns och ungdomars psykiska hälsa behövs. Eftersom måtten i BASC-3 är kvantifierade och därmed möjliggör jämförelser, exempelvis mellan olika grupper och för uppföljning efter interventioner, är skattningsskalorna också användbara i forskning.

Barn aktualiseras oftast för utredning på grund av beteendeavvikelser och/eller tecken på psykisk ohälsa. Med hjälp av BASC-3 kan sådan problematik kartläggas, och svagheter och styrkor tydliggöras. Även om BASC-3 inte ensamt ska ligga till grund för diagnostisering kan man genom att analysera resultaten få en djupare inblick i om problematiken kan kopplas till diagnostiska kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Den svenska versionen av BASC-3 består av tre olika skattningsskalor avsedda för åldern 6:0–19:11 år, var och en indelad i två åldersgrupper. Skalorna innehåller mellan 137–187 påståenden. BASC-3 bygger på den grundläggande tanken om triangulering, det vill säga insamling och integrering av information från olika respondenter. De tre skattningsskalorna är:
· Lärarskattning
· Föräldraskattning
· Självskattning

De olika skattningsskalorna i BASC-3 innehåller en stor mängd olika mått, det vill säga kliniska skalor, adaptiva skalor, innehållsskalor, samt sammansatta mått och index.

Svensk anpassning

Skandinavisk normdata (6–19 år) samt data från kliniska grupper; barn med ADHD, barn med autism och barn med uppförandeproblematik.

Digital administrering

BASC-3 kan administreras på papper och scoras digitalt, eller administreras och scoras direkt på skärmen. Det är möjligt att låta respondenten svara på skattningsformulären på klinikens dator eller genom att skicka en länk via e-post.

Det finns tre sätt att administrera BASC-3 via Q-global:

 • Papper-och-penna-version – Användaren skriver ut vald/a skattningsskala(or) från Q-global. Respondenten besvarar formuläret och råpoängen matas sedan manuellt in i Q-global. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.
 • Skärmadministrering – Respondenten besvarar BASC-3 direkt på skärm hos användaren. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.
 • Fjärradministrering – Användare skickar en länk till respondenten via en e-postinbjudan. Respondenten besvarar formuläret. Användaren kan sedan automatiskt generera en rapport.

Availability: Slut i lager

Beställ BASC-3 - Kommande produkt

Inga alternativ är tillgängliga för denna produkt.
Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial