Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

WISC-V

Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition

David Wechsler, 2014

Typ av test: Test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar
Språkversion: Svensk version, 2016
Åldersintervall: 6:0–16:11 år
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: 45–80 minuter beroende på valda deltest och barnets ålder
Behörighet: Leg. Psykolog

Beskrivning

WISC-V är den femte reviderade versionen av detta välkända begåvningstest för bedömning av barns och ungdomars kognitiva förmågor. Testet har reviderats väsentligt och uppdaterats mot bakgrund av forskning och de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av den föregående versionen av skalan. Revideringarna innebär bland annat att skalans struktur förändrats från en modell med fyra faktorer till en femfaktormodell. Ett antal nya deltest har tillkommit, och möjligheterna att kombinera deltest till såväl primära som sekundära index har väsentligt utökats i syfte att möjliggöra såväl breda som nyanserade bedömningar av övergripande generell begåvning, liksom av intraindividuella styrkor och svagheter. Testtiden har förkortats något genom striktare regler för att avbryta och färre deltest för att fastställa HIK, modifieringar av administrerings- och poängsättningsprocedurer har genomförts, och stimulusmaterialet har uppdaterats.

Det finns möjlighet att ta fram HIK samt 5 primära index och 5 sekundära index.

Klicka här för en översikt av strukturen i WISC-V, index och deltest ››

Primära index

Verbalt Index mäter förmågan till verbal begreppsbildning och slutledning samt tillägnad kunskap.

Visuospatialt Index mäter förmågan till visuospatial bearbetning, analys av förhållandet mellan helhet och delar, samt visuomotoriska färdigheter.

Fluid Index ger ett mått på ”fluid” begåvning, förmågan att tänka logiskt och abstrakt utifrån icke-verbala problemlösningsuppgifter.

Arbetsminnesindex mäter förmågan till uppmärksamhet, koncentration samt både visuellt och auditivt arbetsminne.

Snabbhetsindex ger ett mått på förmågan till automatiserad bearbetningshastighet, uppmärksamhet, kognitiv flexibilitet samt perceptuell snabbhet.

Sekundära index

Kvantitativt Index ger ett mått på förmågan att förstå och använda kvantitativa begrepp, abstrakt resonerande och arbetsminne.

Auditivt arbetsminnesindex mäter minnesomfång, uppmärksamhet och koncentration. 

Icke-verbalt Index avser att mäta förmågan till problemlösning och bearbetningshastighet vid uppgifter som presenteras icke-verbalt. 

Kognitivt resursindex ger, liksom HIK, ett mått på generell begåvning, men är mindre känsligt för inflytande av arbetsminneskapacitet och bearbetningshastighet.

Basalt bearbetningsindex ger ett mått på informationsbearbetning och arbetsminneskapacitet avseende okomplicerad information.

Deltest 

WISC-V innehåller totalt 15 deltest, varav 3 är nya; Figurvikter, Visuella pussel och Bildminne. 2 deltest från WISC-IV har utgått; Bildkomplettering och Slutledning.

Klicka här för en översiktlig beskrivning av deltesten ››

Klicka här för en beskrivning av skillnaderna mellan WISC-IV och WISC-V ››

WISC-V Technical and Interpretive Manual

Klicka här för en överblick av innehållet i den amerikanska tekniska manualen ››

Svensk anpassning

Den svenska versionen av WISC-V är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. Standardiseringsarbetet och resultatet av de psykometriska analyserna beskrivs i WISC-V Manual Del 1. Normerna baseras på 660 skandinaviska barn. I manualen återges också resultat från studier i två särskilda grupper, barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och särskilt begåvade barn. Även resultaten från en korrelationsstudie mellan den svenska versionen av WISC-IV och WISC-V presenteras.

WISC-V utbildning

Vi rekommenderar utbildning. Kontakta Eva Tideman, eva.tideman@psy.lu.se  

Filnedladdning

Webbaserad scoring på Q-global

WISC-V kan scoras och resultatredovisas via Q-global – Pearson Assessments webbaserade plattform för scoring och resultatsammanställning. Det kommer således inte att finnas något scoringprogram på CD-skiva till WISC-V. Alla data överförs till en krypterad databas i Pearsons serverpark i Kanada och data som skickas till och från applikationen krypteras automatiskt.

Vad är Q-global?

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör scoring och resultatsammanställning av test. Scoring på Q-global kommer successivt att ersätta de lokalt installerade scoringprogram som Pearson hittills tillhandahållit. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till scoring för de test du köpt.

Observera att det inte är nödvändigt att spara testpersoners namn på Q-global. För att öka säkerheten kan man använda egna ID-nummer.

Information om datalagring och säkerhet ››

WISC-V scoring på Q-global

Du matar in råpoäng från ett ifyllt testprotokoll, och testresultaten sammanställs i form av skalpoäng, indexpoäng, percentiler, diskrepansanalyser och grafer. Du kan köpa scoring för WISC-V på Q-global: 

  • WISC-V Scoring – abonnemang om 5 år med obegränsad användning – enanvändarlicens eller licens för fem användare.

Systemkrav för WISC-V Scoring på Q-global ››

Att beställa WISC-V Scoring

För att få tillgång till Q-global och WISC-V Scoring köper du valt alternativ i e-handeln på vanligt vis (observera att samma behörighetskrav gäller för WISC-V Scoring som för hela testet - användaren måste vara leg. psykolog). Den person som är angiven som behörig användare i e-handeln får ett mail med ett personligt login till Q-global, och därmed också tillgång till WISC-V Scoring. Q-global kräver, som en säkerhetsfunktion, att du byter lösenord var 90:e dag.

Via länken nedan kan du ladda ned en kort beskrivning av hur du kommer igång med WISC-V på Q-global och hur du genererar en resultatsammanställning. Sist i dokumentet presenteras även exempel på en resultatsammanställning.

Att komma igång med Q-global för WISC-V ››
Skapa ny användare och tilldela licens i Q-Global ››

Generell guide för Q-global

Availability: I lager

Beställ WISC-V

111410
WISC-V Komplett
Manual Del 1, Manual Del 2, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Protokoll, 25 st*, Svarshäfte 1A, 25 st*, Svarshäfte 1B, 25 st*, Svarshäfte 2, 25 st*, Mallar till deltesten Kodning, Symbolletning, Mall till deltestet Överstrykning, Wechsler Standard Block Design set (ask med klossar till deltestet Blockmönster), Väska

Pris 17 335 SEK

111430
WISC-V Manual Del 1

Pris 1 735 SEK

111431
WISC-V Manual Del 2

Pris 1 785 SEK

811430
WISC-V Technical and Interpretive Manual
Ingår ej i WISC-V komplett. Läs om innehållet under fliken Beskrivning.

Pris 2 405 SEK

111420
WISC-V Protokoll, 25 st*

Pris 940 SEK

111421
WISC-V Svarshäfte 1A, 25 st*
Kodning och Symbolletning 6–7 år.

Pris 795 SEK

111422
WISC-V Svarshäfte 1B, 25 st*
Kodning och Symbolletning 8–16 år.

Pris 795 SEK

111423
WISC-V Svarshäfte 2, 25 st*
Överstrykning.

Pris 685 SEK

111462
WISC-V Rättningsmall (Överstrykning)

Pris 390 SEK

111450
WISC-V Scoring – Licens för en användare
En användare får obegränsad användning av WISC-V Scoring (Q-global) i fem år. Läs mer under fliken Scoringprogram.

Pris 5 780 SEK

111452
WISC-V Scoring – Licens för fem användare
Priset är inkl. 10 % rabatt. Fem användare får obegränsad användning av WISC-V Scoring (Q-global) i fem år. Läs mer under fliken Scoringprogram.

Pris 26 005 SEK

100010
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 1-9

Pris 1 400 SEK

100011
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 10-29

Pris 1 200 SEK

100012
Q-interactive, årslicens för 1 användare
Ange antal användare, 30+

Pris 1 000 SEK

100002
Q-interactive - Förköp av upp till 750 deltest
Ange antal deltest

Pris 14 SEK

100003
Q-interactive - Förköp av 751-5000 deltest
Ange antal deltest

Pris 12 SEK

100004
Q-interactive - Förköp av 5001+ deltest
Ange antal deltest

Pris 10 SEK

Moms tillkommer på alla priser.
* Förbrukningsmaterial