Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Forskning

Forskningsstödet bakom Cogmed

Cogmed är den enskilt mest studerade metoden att träna arbetsminne med över 100 publicerade studier som påvisar effekter från träningen på arbetsminne och koncentrationsförmåga. Ett flertal studier har gjorts i skolan där effekter av arbetsminnesträningen utvärderats på skolprestation.

Varför är arbetsminnet viktigt för skolprestation?

Arbetsminneskapaciteten är en av de starkaste prediktorerna för framtida skolprestation både inom matematik och läsförståelse (Packiam Alloway & Alloway, 2009; Bull, Esby & Wiebe, 2008) och spelar en avgörande roll i nlärningsprocessen. Ett välfungerande arbetsminne är en förutsättning för att kunna inhämta kunskap. Det används när man ska lyssna och följa instruktioner, koncentrera sig på den kunskap som förmedlas och sätta den i ett sammanhang av tidigare inlärd kunskap och för att kunna arbeta med den informationen för att kunna utföra en uppgift. Tänk dig exemplet när eleven har fått som instruktion att skriva ned en uppgift på sitt papper. Då krävs det att man både måste minnas meningen som skulle skrivas och dessutom anstränga sig för att stava de enskilda orden korrekt. Ett barn med ett svagt arbetsminne kan i en sådan situation snabbt bli överbelastat och falla efter redan innan uppgiften har börjat. Mer än 80 % av barn med låg arbetsminneskapacitet visar också svårigheter i läsning och matematik (Gathercole & Alloway, 2008). Det finns dessutom ett samband mellan låg arbetsminneskapacitet och hög distraktionskänslighet (Kane et al., 2007), vilket förklarar varför många elever med svagt arbetsminne ofta dagdrömmer.

Arbetsminnet skiljer sig åt mellan olika individer och under skolåldern kan dessa skillnader vara extra stora. I en klass med 30 elever i 7-årsåldern, kan man förvänta sig att minst tre av dem har en arbetsminneskapacitet som motsvarar en 4-årings nivå och att tre elever har en kapacitet på en 11-årings nivå (Gathercole & Alloway, 2008). Dessa stora skillnader kan vara en stor utmaning i undervisningen. Eftersom man tidigare trott att arbetsminnet inte kunde påverkas märkbart har strategierna för att stödja elever med svagt arbetsminne till stor del fokuserat på att avlasta arbetsminnet genom att ge kortare instruktioner, göra en sak i taget och hålla ett långsammare tempo. Även om dessa åtgärder naturligtvis också är till stor hjälp, så vet man nu genom forskning att man också kan träna upp sitt arbetsminne. Så även om man föds med olika förutsättningar och olika utvecklingskurvor för arbetsminneskapacitet så är resultaten från forskningen entydiga. Alla kan träna upp sitt arbetsminne.

Vad säger skolforskningen?

Studier med Cogmed arbetsminnesträning som gjorts i skolan har i de flesta fall utvärderat effekter hos elever som har haft olika typer av svårigheter. Länge har fokus legat just på att välja ut de elever som har störst problem med koncentration för att låta enbart dessa elever träna. Men det synsättet börjar förändras eftersom alla kan träna upp sitt arbetsminne (Holmes & Gathercole, 2014). Eftersom alla har nytta av en förbättrad koncentrationsförmåga kan man genom att låta hela klassen träna minimera eventuell stigmatisering kring koncentrationssvårigheter och genom att höja lägsta nivån på koncentrationsförmågan ge möjligheten att påverka förutsättningarna för alla elevers lärande.

Vad finns det för stöd att Cogmed kan påverka skolprestation?

Det finns ett flertal studier som uppvisar effekter av Cogmed arbetsminnesträning på skolprestation. Eftersom arbetsminnet är nödvändigt för inlärning är det troligt att man ser effekter av den utökade kapaciteten som möjliggör lärande på ett mer effektivt sätt, först efter att den har tillämpats med ny kunskap. Ofta kommer märkbara effekter i skolan först efter ett par månader efter träningens avslutande. I en studie utförd i England tränades underpresterande grundskoleelever med Cogmed och jämfördes därefter med en matchad kontrollgrupp. Resultaten visade att gruppen som tränat arbetsminne förbättrats mer på både de nationella proven i Engelska och matematik, jämfört med kontrollgruppen vid slutet av skolåret (Holmes & Gathercole, 2014). Av de som tränade framgick det även att både de som presterat lågt och de som presterat högt innan träningen förbättrades lika mycket på matematik- och engelskaproven oberoende på startnivå. Träningen gagnade alltså alla elever.

I en studie utförd i Sverige på elever i grundskolan med särskilda utbildningsbehov (bl.a. ADHD) uppvisade gruppen som tränat med Cogmed en större förbättring på läsförståelse i jämförelse med en kontrollgrupp (Dahlin, 2011). Dessa effekter kvarstod 7 månader efter avslutad träning. En liknande studie, av samma forskare, undersökte effekterna på matematik. Även här visades effekter i den grupp som tränat Cogmed, jämfört med en kontrollgrupp och effekterna kvarstod efter 7 månader (Dahlin, 2013).

Finns det långtidseffekter?

Ja, positiva effekter som kvarstår månader efter att träningen med Cogmed avslutats har nu visats i mer än 20 olika forskningsstudier. Uppföljningstiden har varierat från 2 upp till så lång tid som 24 månader och har inkluderat bland annat mått på koncentrationsförmåga och arbetsminne. Mer information om detta kan du hitta här.

Resultaten från en studie (Bergman Nutley & Söderqvist, 2015) visar att träning med Cogmed medför högre skolprestation i både svenska och matematik, två år senare. Studien utfördes i årskurs 4 i södra Sverige. Eleverna i klassen tränade med Cogmed RM vid 25 tillfällen, ca 20 min/tillfälle. En parallellklass i samma skola fungerade som kontrollgrupp och fick således ingen arbetsminnesträning. Som utkomstmått användes standardiserade resultat från ett prov i svenska och matematik i årskurs 4 (innan träningen genomfördes) och motsvarande prov i årskurs 6 (två år efter träningens avslutande).

 För mer information om studien hittar ni en svensk sammanfattning av studien här, eller originalartikeln här

Resultaten visade att förbättringen i både svenska och matematik i årskurs 6 var högre för den klass som tränat Cogmed jämfört med kontrollklassen. Denna studie visar att det finns långtidseffekter i skolprestation efter träning med Cogmed.

Vad säger forskningen om effekter hos barn med ADHD?

För elever med ADHD har man, förutom de studier som visat effekter på arbetsminne (t.ex. Klingberg et al., 2005; Chacko et al., 2013; Green et al., 2012; Holmes et al., 2009) och ADHD-symptom mätt genom skattningsskalor (Beck et al., 2010; Klingberg et al., 2005; Gibson et al., 2009), även rapporterat effekter på läsförståelse 6–8 månader senare (Dahlin, 2011; Egeland, 2013) och matematik (Dahlin, 2013). Eftersom skattningsskalor kan influeras av förväntanseffekter hos den som skattar är det önskvärt att mäta vardagseffekterna på mer objektiva sätt, t.ex. med hjälp av utvärderare som inte vet vilka barn som genomgått den aktiva arbetsminnesträningen och vilka barn som genomgått ett kontrollprogram (som man använder som jämförelse). Detta gjordes i en studie på barn med ADHD där barnen observerades av så kallade ”blindade” utvärderare före de började sin träningsperiod och efter de avslutat den. Resultaten var slående. Elever som genomgått Cogmed observerades ha färre tillfällen med koncentrationsproblem, mätt genom antal tillfällen de tittade bort från sin uppgift och antal tillfällen de började ”fippla” med arbetsmaterialet under en papper- och pennauppgift (Green et al., 2012). Dessa fynd visar på ett konkret sätt hur lärandet kan tänkas påverkas om förutsättningarna för att fokusera på sin uppgift i större omfattning förbättras efter träningen.

Cogmeds program innefattar även mätverktyget Cogmed Progressindikator (CPI) som mäter arbetsminne och huvudräkning under träningens gång för att kunna följa utvecklingen på icke-tränade uppgifter. Baserat på data från (flera tusen) träningar i vår databas kan vi konstatera att medelförbättringen på arbetsminne är ca 25 % och efter träningen kan användarna komma ihåg i snitt 20 % längre instruktioner. De visar också en förbättring på ca 10–15 % i snitt på huvudräkning.

Ladda ner ovanstående text som en PDF »

Vetenskapliga tidsskrifter

Cogmed Arbetsminnesträning har rönt stor uppmärksamhet internationellt, vilket lett till publicering av ett stort antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter; artiklar som utvärderat effekterna av träning på såväl kognitiv, neurologisk, som beteendemässig nivå. Idag pågår ett 60-tal studier på universitet i såväl Europa som USA om effekterna av Cogmed Arbetsminnesträning. Läs mer om dessa i menyn till höger.