Kundvagn

Kundvagnen är tom.

×

Default welcome msg!

Träning

Cogmed Arbetsminnesträning

Träning av arbetsminnet

Cogmed Arbetsminnesträning är ett webbaserat träningsprogram som bygger specifikt på att arbetsminnet går att förbättra. Cogmed kan användas i sammanhang där arbetsminnets kapacitet begränsar en individs förmåga att fokusera och stå emot distraktioner, problemlösningsförmåga, inlärningsförmåga och exekutivt fungerande. Det har därmed en rad kliniska tillämpningar, som till exempel arbetsminnesträning vid ADHD/ADD problematik och/eller inlärningssvårigheter samt efter stroke och traumatisk hjärnskada.
 Effekterna av Cogmed har även påvisats i tester som mäter arbetsminne och uppmärksamhet i klassrumssituationer. 

Träningen består av vetenskapligt beprövade övningar som utförs under en intensiv träningsperiod. Svårighetsnivån i övningarna anpassas kontinuerligt till varje individ, och utmanar hela tiden den övre gränsen av arbetsminnets kapacitet. Cogmed Arbetsminnesträning sker i samarbete mellan individen som tränar och en coach. Aktivt coachstöd och uppföljning av resultaten ökar motivationen och ger möjlighet att utvärdera träningens effektivitet. Träningen kan ske på dator eller på iPad och Android­platta och kan därför användas i den miljö det passar bäst.

Med hjälp av progressindikatorn, som är integrerad i träningsprogrammet, kan man mäta individens framsteg. Förutom utvecklingen av arbetsminnet mäts även förmågan att följa instruktioner och huvudräkning. Det gör också träningen mer effektiv och roligare att genomföra och hjälper individen att bibehålla motivationen.

Individanpassade träningsplaner

Välj träningsintensitet
Cogmed version 4.0 är utvecklad för att hjälpa den tränande att uppnå så bra träningsresultat som möjligt utifrån sina förutsättningar. Nu är det möjligt att träna mindre intensivt, men med samma goda träningseffekter. Det gör det enklare att genomföra träningen trots tidsbrist eller bristande kognitiv uthållighet hos den som tränar. De kortare träningspassen rekommenderas vid träning av hel eller halvklass, framför allt med yngre elever, då de är lättare att få in i det dagliga schemat och att alla, oavsett kapacitet, orkar genomföra ett pass med låg intensitet. 

Du kan välja mellan följande träningsplaner: 

25 minuter/pass – totalt 40 pass. 
35 minuter/pass – totalt 30 pass. 
50 minuter/pass – totalt 25 pass. 

Du kan välja att träna 3, 4 eller 5 pass i veckan.  


*Observera att träningsprogrammet JM, för de yngsta, inte omfattas av träningsplanerna då träningspassen i JM redan är begränsade till 15-20 minuter per pass. 

Tidigare har i första hand individer med svårigheter erbjudits möjligheten att träna upp sitt arbetsminne med Cogmed, men i och med de nya träningsplanerna öppnas möjligheten att inkludera hela skolklasser i träningen. Den senaste skolforskningen visar att det finns många fördelar med att träna hela klasser, detta eftersom alla elever oavsett utgångspunkt kan förbättra sin inlärningskapacitet med hjälp av Cogmed. Vi kan också se att på de skolor där man inkluderat hela klasser i träningen ökar motivationen hos eleverna och fler fullföljer träningen. 

Cogmed Coachcenter

Cogmed Coachcenter är det system som ger coachen möjlighet att starta, följa och utvärdera träningar under träningsperioden. Det underlättar för coachen att stötta många tränande samtidigt, t.ex. vid träning av en hel klass. På Cogmed Coachcenter finns material som t.ex. coachhandbok, träningssmaterial samt diplom.
 Läs mer om Cogmed Coachcenter ››

 

Tre åldersanpassade träningsprogram

Idag finns tre program avsedda för olika åldrar, byggda på samma grundläggande teoretiska modell, och med kontinuerligt ackumulerad forskning som stöd; Cogmed JM, Cogmed RM samt Cogmed QM.

Cogmed Arbetsminnesträning

Cogmed JM – för yngre barn
Hos barn i förskoleåldern kan brister i arbetsminnet visa sig i grundläggande inlärningssvårigheter som till exempel svårigheter att lära sig alfabetet eller siffrorna. Små barn med arbetsminnesproblem kan ha svårt med koncentrationskrävande aktiviteter som att lägga pussel, eller att lyssna på en berättelse under en längre stund. Bristande arbetsminne kan visa sig i problem att ”hänga med” i klapp- och sångramsor, minnas instruktioner med flera sekvenser och i en benägenhet att hoppa från en aktivitet till en annan utan att stanna upp.

Cogmed JM innehåller totalt sju övningar för träning av arbetsminnet hos barn som ännu inte till fullo behärskar bokstäver och siffror. Övningarna är förlagda till ett tivoli, där de genomförs i tivolits olika attraktioner. Samtliga övningar tränar visuospatialt arbetsminne. Efter varje träningstillfälle fylls ett akvarium som daglig belöning.

Cogmed Arbetsminnesträning

Cogmed RM (en vidareutveckling av RoboMemo) – för barn och ungdomar
Skolbarn med brister i arbetsminnets kapacitet kan ha en långsam inlärningstakt, svårt med läsförståelse och svårigheter vad gäller uppmärksamhet och planeringsförmåga. I ADHD/ADD har bristande arbetsminne en framträdande roll.

Cogmed RM, tidigare RoboMemo, innehåller totalt tolv övningar för träning av arbetsminnet hos barn och ungdomar i skolåldern. Träningsprogrammet utspelar sig i en omväxlande robot- och rymdmiljö, och tränar såväl verbalt som visuospatialt arbetsminne. Efter varje träningstillfälle finns det möjlighet att spela ett belöningsspel, RoboRacing, som är helt frivilligt men används som belöning för att motivera den som tränar. Spelet tar ca 2 minuter.

Cogmed Arbetsminnesträning

Cogmed QM – för ungdomar och vuxna
En rad olika tillstånd och sjukdomar påverkar arbetsminnet och kognitivt fungerande. Efter till exempel stroke och traumatisk hjärnskada kan träning av arbetsminnet förbättra det vardagliga fungerandet och Cogmed QM används idag inom hjärnskaderehabilitering. Självfallet är även ungdomar och vuxna med ADHD en grupp som kan dra nytta av arbetsminnesträning med Cogmed QM.


Cogmed QM innehåller totalt tolv övningar för träning av arbetsminnet för äldre ungdomar och vuxna. Övningarna är parallella med dem som återfinns i Cogmed RM, men grafik och instruktioner är anpassade för vuxna.